ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van BredaWandelt te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.breda-wandelt.nl en op te vragen bij een van de medewerkers BredaWandelt.

BredaWandelt: Daarmee bedoelen we BredaWandelt diensten en producten die wij aanbieden onder de naam BredaWandelt, BredaOntour, BredaTours en BredaWanKelt.

BredaWandelt pas: Dit is jouw pas om je te legitimeren bij BredaWandelt wekelijkse sportievethema wandelingen.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van BredaWandelt kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Medewerkers: Onze BredaWandelt medewerkers die de wekelijkse wandelingen, event-wandelingen, BredaOntour, BredaTours en BredaWanKelt

Medegebruikers: Indien je kiest voor ons Gezinslidmaatschap, mag je 1 andere persoon binnen het gezin aanwijzen als medegebruiker van jouw lidmaatschap.

Een medegebruiker moet aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Jouw medegebruiker heeft dezelfde rechten als jij hebt, maar jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap. De hoofdeigenaar van het lidmaatschap kan 1 keer per contract jaar 4 aaneengesloten weken het lidmaatschap pauzeren. Dit is alleen mogelijk voor de hoofdeigenaar van het lidmaatschap. De medegebruiker heeft in deze 4 aaneengesloten weken ook pauze.

BredaWandelt kan vragen jouw medegebruiker als zodanig te registreren. Je medegebruiker kan worden gevraagd aan te tonen dat jullie op hetzelfde adres wonen. Dit kan bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie en/of een identificatiebewijs.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis wandelen tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al wandelen en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft voor de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van BredaWandelt. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen wandelen als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.

Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. BredaWandelt kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de BredaWandelt pas is, dan wel dat je een medegebruiker bent.

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen BredaWandelt en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

Thuislocatie: Jouw BredaWandelt locatie (stad) waar je kunt wandelen en die in jouw overeenkomst wordt aangemerkt als je basislocatie. Dit is de stad die het dichtst bij je woonadres is, of een andere stad indien je dat zelf hebt aangegeven bij jouw inschrijving. Bij onze Premium en Gezinslidmaatschappen mag je wandelen in al onze steden, maar houden we 1 stad aan als je thuislocatie.

Introduce: een persoon die niet bekend is met BredaWandelt en daarmee voor het eerst wordt geïntroduceerd aan dit concept. In geval van zowel een Premium als een Gezinslidmaatschap mag jij en je medegebruiker 1x per maand een introduce meenemen. Deze introduce dient geregistreerd te worden bij de medewerker van BredaWandelt en kan maximaal 1 x per jaar worden voorgesteld.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 1. Je bent welkom om lid te worden bij BredaWandelt. Dit kan op de volgende manier:
 2. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.breda-wandelt.nl);
 3. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijvingzonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving bij een van de medewerkers van BredaWandelt. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan BredaWandelt naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
 4. Als je lid wordt van BredaWandelt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan BredaWandelt besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om aan een BredaWandelt activiteit deel te nemen heb je jouw eigen BredaWandelt pas nodig.

ARTIKEL 3: BREDAWANDELT PAS

 1. De BredaWandelt pas is eigendom van BredaWandelt en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.
 2. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. In geval van een Gezinslidmaatschap kunjij 1x per maand met een introduce wandelen of je komt samen met je medegebruiker (als je medegebruiker is geregistreerd), waarbij maximaal twee personen tegelijk wandelen met één pas. Bij ons andere lidmaatschap kun je 1x per maand een introduce meenemen. Als je vaker dezelfde persoon wil meenemen die geen lid is, dient hij/zij lid te worden. Een introduce dient te worden geregistreerd bij een van de medewerkers van BredaWandelt. Je introduce dient ook deze algemene voorwaarden en de huisregels te accepteren voor deelname aan de wandeling van BredaWandelt. Indien de persoon die jij mee wilt nemen als introduce tussen de 12 en 16 jaar oud is, kan deze persoon slechts als introduce worden geregistreerd, indien de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon voorafgaand aan de betreffende wandeling persoonlijk toestemming heeft gegeven om deze persoon als introduce mee te laten wandelen.
 3. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de BredaWandelt pas en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat medegebruikers of vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van BredaWandelt respecteren en naleven.
 4. Indien je je BredaWandelt pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen bij een van de medewerkers van BredaWandelt. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan bij de medewerker waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden zijn op onze website. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tot de wekelijkse thema wandelingen. Met een Premium of Gezinslidmaatschap heb je tevens toegang tot alle wekelijkse wandelingen in andere steden.
 2. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant, voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. Daarnaast kun je bij iedere vorm voor een jaar kiezen of je deze in een keer vooruit betaalt of per 4 weken.
 3. Het afsluiten van het flexibel lidmaatschap kan 1 keer in een periode van 52 weken. Bijvoorbeeld je wordt op 1 oktober lid en zegt per 1 mei in het daaropvolgende jaar je lidmaatschap op. De eerst volgende mogelijkheid om flexibel lid te worden is dan op 1 oktober in hetzelfde jaar. Je kunt wel binnen dit jaar een lidmaatschap zonder een flexibele optie afsluiten.
 4. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de BredaWandelt app.
 5. Bij ons Gezinslidmaatschap kun je de pas delen met een vaste medegebruiker en mag je ook beide 1xper maand een introduce meenemen.
 6. Indien je onze wandeling los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je bij een van onzemedewerkers een dagkaart kopen. Je kunt met de dagkaart gebruik maken van een wekelijkse wandeling. De dagkaart geeft eenmalige recht op een wandeling naar keuze op de dag waarop de dagkaart wordt gekocht en is per uniek persoon 1 keer te koop.
 7. Pauzeren van je abonnement. Je mag je abonnement tijdelijk pauzeren zonder opgaaf van reden waardoor je niet betaalt voor diensten wanneer je er geen gebruik van maakt. Gedurende deze onderbreking zetten we de betaling stil. Je mag één keer per contractjaar vier aaneengesloten weken je abonnement pauzeren. Einddatum van je abonnement schuift in dat geval mee. Je mag het abonnement ook voor 4 weken overdragen aan een vriend. Deze vriend dient zich te registeren bij BredaWandelt. Deze medegebruiker (vriend) heeft dezelfde rechten als jij hebt, maar jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap.

ARTIKEL 5: EXTRA’S

 1. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Deze kunnen per stad verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op www.breda- wandelt.nl of is bij een medewerker van BredaWandelt op te vragen.
 2. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra (je kan het zelf regelen op de website of email naar contact@breda-wandelt.nl of bij een van de medewerkers van BredaWandelt) met inachtneming van tenminste 30 dagen opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst.
 3. Indien je de extra later aangaat dan de start van je lidmaatschap, dan is de ingangsdatum van de extra de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn nadat BredaWandelt de aanmelding voor de extra heeft ontvangen. Op de extra’s zijn de artikelen 2a, 2b, 2c en 4 van overeenkomstige toepassing. De extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Over de tijd tussen activering en de eerste dag van de volgende 4 wekelijkse betalingsperiode kan je naar rato een aanvullende betaling voor de extra verschuldigd zijn. De betaling voor een extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.
 4. In geval van de extra mag je onbeperkt gebruik maken van de aangeboden extra’s van BredaWandelt in de steden waar dat wordt aangeboden. Dit is niet in ieder stad het geval. Voor iedere extra aangeboden activiteit geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). BredaWandelt kan als voorwaarde stellen dat de extra wandelingen/events gereserveerd dienen te worden op een door BredaWandelt te bepalen wijze.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Clubs.
 2. Als je lid wordt bij BredaWandelt kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 1. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.
 2. Indien je kiest voor betaling per 4 weken bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatsvinden.
 3. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je BredaWandelt pas worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 4. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 5. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 6. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

 1. BredaWandelt geeft per stad aan wat de wandelmomenten zijn. Het kan zijn dat er door omstandigheden afwijkende wandeltijden gelden of geen wandelingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten zoals o.a. gladheid, hevige regenval en onweer of op feestdagen.
 2. We willen onze leden zoveel mogelijk laten wandelen echter soms kunnen we door onvoorziene omstandigheden een tijdelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. Indien er in jouw stad om wat voor reden niet of niet helemaal gewandeld wordt, of niet alle diensten kunnen worden verleend, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere steden. Indien je langer dan 14 dagen niet in jouw stad kan wandelen of indien we een stad om wat voor reden dan ook permanent moeten sluiten of verhuizen naar een andere locatie, zullen we je thuislocatie aanpassen naar de dichtstbijzijnde locatie mits deze in een straal van 5 kilometer van de in jouw overeenkomst vermelde thuislocatie ligt.
 3. Als er na sluiting of verhuizing van een thuislocatie in deze straal geen andere thuislocatie is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst beëindigen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.
 4. Sommige van onze thuislocaties zijn 52 weken per jaar geopend gedurende bepaalde wandeldagen. De meeste thuislocaties zijn maximaal 2 weken gedurende het jaar gesloten. Dit betreft in de meeste gevallen de kerstvakantie. Op onze website kun je zien welke thuislocaties dat zijn.

ARTIKEL 8: WIJZIGING WANDELINGEN

1. Wij willen het aanbod van onze wandelingen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) wandelingen, de soort wandelingen wekelijks aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een wandeling vanwege een te lage opkomst (<3 deelnemers) wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

1. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze organisatie blijven wandelen. We zullen je thuislocatie omzetten naar de dichtstbijzijnde thuislocatie bij je nieuwe woonadres of een andere thuislocatie indien dat je voorkeur heeft. Indien er geen thuislocatie is in een straal van 5 km van je nieuwe woonadres, dan kun

je zelf aangeven bij welke thuislocatie je wilt wandelen. Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.

 1. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt wandelen. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
 2. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam en adres van de thuislocatie.
 4. Wij streven ernaar op alle thuislocaties een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan BredaWandelt je de toegang tot de thuislocatie ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan de eigenaar van BredaWandelt.
 5. Samen wandelen wordt bij BredaWandelt gestimuleerd. Het coachen van andere wandelaars gedurende de wandelingen wordt echter uitsluitend overgelaten aan de medewerkers van BredaWandelt. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
 6. Indien je een ander persoon, geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen, kan BredaWandelt hiervoor als boete de waarde van een dagkaart in rekening brengen en de toegang tot de wandelingen blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan BredaWandelt de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van de wandelsport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden een actieve begeleiding door medewerkers. Je kunt gebruik maken van de tips en adviezen die we geven tijdens de wandeling in onze app of via andere middelen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je wandelt en de keuzes die je daarin maakt. Het mee wandelen is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. BredaWandelt en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt gedurende onze wandelingen.
 3. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen gedurende de wandelingen. BredaWandelt stelt geen ruimte ter beschikking voor het opbergen van waardevolle spullen. De ervaring leert dat geen enkele ruimte veilig is voor ervaren dieven. BredaWandelt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze thuislocaties zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze wandelfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de medewerker van onze thuislocatie en in tweede instantie tot onze klantenservice van de BredaWandelt hoofdlocatie, zoals beschreven op de website.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. BredaWandelt verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van BredaWandelt wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van BredaWandelt kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS BREDAWANDELTKLANTENSERVICE

1. De contactgegevens van onze klantenservice zijn: E-mail: contact@breda-wandelt.nl
Postadres: Gasthuisvelden 11, 4811 VX Breda

1. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van BredaWandelt: www.breda-wandelt.nl

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BredaWandelt aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en BredaWandelt zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuislocatie is gevestigd.